HỌC THỬ

Miễn Phí
  • 01 buổi

Học 1 - 2

6,400,000 VNĐ
4,480,000 VNĐ
  • 1 giảng viên - 2 học viên
  • 04 buổi thiết kế nội dung học riêng
  • Voucher 1 triệu khoá học tiếp theo.
  • Bảo lưu 3 buổi vắng mặt

Học 1 - 1

8,800,000 VNĐ
6,160,000 VNĐ
  • 1 giảng viên - 1 học viên
  • 2 đợt thanh toán học phí
  • 04 buổi thiết kế nội dung học riêng
  • Voucher 1 triệu cho khoá học tiếp.
  • Bảo lưu 3 buổi vắng mặt

Đăng ký tư vấn